Contributie

Contributie & donaties

De verschuldigde contributie voor leden en jeugdleden van de Reddingsbrigade Leidschendam wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV). Op dit ALV in 2018 is vastgesteld dat de verschuldigde contributie € 80,- is voor alle leden. Gediplomeerde instructeurs, EHBO-ers (die alleen EHBO bewakingen doen op Vlietland) en bestuur krijgen een korting van 50%. Het is mogelijk dit bedrag in één keer te voldoen, maar het is ook mogelijk om halfjaarlijks € 40 te betalen. Er is geen inschrijfgeld. Wel is er bij diplomazwemmen 5 euro verschuldigd.

U kunt u inschrijven via het inschrijvingsformulier op deze website. U kunt betalen naar aanleiding van de mail die u ontvangt van de penningmeester. Na de eerste herinnering komt er € 5,00 administratiekosten bij. Voor diplomazwemmen € 5,00 overmaken onder vermelding van datum diplomazwemmen en naam diplomazwemmer.

Betalingen kunt u overmaken op IBAN NL21 INGB 0000180741 t.n.v. Reddingsbrigade Leidschendam.

Natuurlijk zijn ook donaties aan de Reddingsbrigade Leidschendam zeer welkom! Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Lees ook de fiscale ANBI voordelen voor donaties.

Verhuizing

Indien een lid op zeker moment van woon- en/of verblijfplaats wisselt, is het wenselijk dit door te geven aan de penningmeester via een e-mail naar het onderstaande e-mailadres.

Opzegging van lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar. Hierbij moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Opzegging kan via email of per brief naar:

  • Reddingsbrigade Leidschendam (RBL)

  • Postbus 3056

  • 2260 DB Leidschendam

Voor andere vragen en/of opmerkingen over het contributiebeleid van onze Reddingsbrigade kunt u een e-mail sturen naar onze penningmeester (penningmeester@reddingsbrigadeleidschendam.nl).